Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer over ons privacybeleid leest u hier

Akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkopen.nl

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Verkopen.nl. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Verkopen.nl. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden accepteert u ook het privacy statement van Verkopen.nl en de algemene voorwaarden, privacy statement van de verkoopkanalen. Maak geen gebruik van Verkopen.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Verkopen.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

 • Verkopen.nl is niet verantwoordelijk voor de door de adverteerder geleverde informatie. Deze informatie dient overeen te komen met de werkelijkheid.
 • Verkopen.nl is niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft de adverteerder Verkopen.nl toestemming de informatie, inclusief foto-/filmmateriaal over het betreffende product, te plaatsen op alle aangegeven verkoopkanalen en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van Verkopen.nl.
 • De door de (ver)koper ingevoerde informatie dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. Een aantal (ver)koopsites verbieden hyperlinks. Verkopen.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in rubrieken van Verkopen.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar hun aard en soort behoren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • Verkopen.nl behoudt zich het recht voor om de advertenties te verwijderen, indien deze niet voldoen aan de richtlijnen en algemene voorwaarden.
 • De adverteerder vrijwaart Verkopen.nl tegen elke rechtsvordering .
 • Verkopen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing of verwijdering van de advertentie.
 • Indien sprake is van een betaalde advertentie draagt Verkopen.nl er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website van de betreffende verkoopkanalen nadat de adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de website juist heeft doorlopen en Verkopen.nl hiervan bericht heeft ontvangen. Verkopen.nl is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en Verkopen.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder.
 • Ontvangen betalingen worden door Verkopen.nl niet gerestitueerd.
 • Verkopen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Algemene voorwaarden verkoopkanalen